KVKK Aydınlatma Metni

SEYHAN HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

SEYHAN HUKUK BÜROSU olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na uygun olarak yerine getirmiş olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurtiçinde bulunan hukuken yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklayabileceğiz. Bu kapsamda çalışanlarımızı, adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, işbirliği içinde olduğumuz kurumları ve diğer ilgilileri veri güvenliği için Veri Sorumlusu olarak aydınlatmak amaçlanmaktadır.

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşme kapsamında:

 • Kişisel Veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Alıcı Grubu, veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
 • İlgili Kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 • Veri Kayıt Sistemi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
 • Veri Sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu, ifade eder.
 1. VERİ İŞLEME POLİTİKASININ AMACI

Bu politika metni Seyhan Hukuk Bürosu’nun işlediği kişisel verilerin içeriği, kategorileri, kullanılış ve işleniş biçimleri, muhafaza edilme koşulları, veri sahiplerinin hakları ve verilerin korunmasına ilişkin alınan önlemleri içerir.

 1. VERİ İŞLEME POLİTİKASININ KAPSAMI

Seyhan Hukuk Bürosu Kişisel verileri KVKK m.4’te belirtilen ilkelere ve aşağıdaki amaçlara uygun olarak işlemeyi taahhüt eder. Müvekkiller, iş ortakları ve çalışanlarımız için:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müvekkil İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müvekkil Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA USULÜ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu veya Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, iş başvuru formları, iletişim formları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmelerimiz sırasında kaydedilen ses kayıtları, muhtelif sözleşmeler, yapılan iş sözleşmeleri, dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, davaların takipleri veya icra takipleri süreçlerinde elde edilen her türlü araç ve belgeler Veri Sorumlusu tarafından her türlü iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır.

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, bize sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara, KVKK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak

 • Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Barolar Birliği gibi kamu tüzel kişileri;
 • Hukuk Bürosu olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri,
 • Hukuk Büromuzun hizmet aldığı, Mali Müşavir, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara, aktarılabilecektir.
 • Kişisel veriler, sözleşmenin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.
 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK m.11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri sahipleri yukarıdaki haklarını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yahut Seyhan Hukuk Bürosu Odunluk Mahallesi İbrahim İşsevenler Caddesi No:12 Ofis Kare Plaza Kat3: Daire:25 Nilüfer /BURSA adresindeki veri sorumlusuna iletir. Başvuruda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusu, bulunması zorunludur.

Müracaatınıza esas hususların şahsınız ile ilgili olması gerekmektedir. Başkası adına müracaatta bulunacak iseniz; başvuruda bulunması gereken bilgi ve belgelere ek olarak bu konuda özel olarak yetkili kılınmanız ve bu hususta usulüne uygun olarak yetkili kılındığınıza ilişkin evrakın tarafımıza ibrazı gerekecektir.

 1. VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Seyhan Hukuk Bürosu, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için, Kişisel verilerin hukuka  aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Seyhan Hukuk Bürosu, kişisel verilerin kendisi adına başka gerçek/tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde yukarıdaki tedbirlerin alınması hususunda diğer veri işleyenlerle müşterek sorumluluğa sahiptir.

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi durumunda Seyhan Hukuk Bürosu gerekli önlemlerin alınabilmesi bakımından bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurum’a bildirecektir.

 1. DEĞİŞİKLİK

Seyhan Hukuk Bürosu, işbu Sözleşme’de yer alan maddeleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Değişikliğe konu edilen hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.